TDK_logo
TDK Electronics s.r.o.
MENU

Zpracuj svoji závěrečnou práci v naší společnosti!

Hledáš společnost ke spolupráci na závěrečné práci? Zpracuj ji v naší společnosti!

Nabízíme podporu při zpracování závěrečných bakalářských, diplomových a dizertačních prací, přičemž nabízíme individuálně několik forem spolupráce. Studuješ obor, ve kterém využiješ některé z námi vypsaných témat? Podívej se, která témata nabízíme a pokud tě některé zaujme, dej nám vědět! Potkáme se a probereme, jak bude spolupráce probíhat. Nehodí se ti námi vypsaná témata, studuješ jiný obor, ale přesto chceš spolupracovat na zpracování závěrečné práce? Kontaktuj nás a dohodneme se, zda najdeme společnou řeč!

Oblast ve firmě Téma práce Popis zadání
BOZP a PO, ekologie Likvidace olovnatých kalů, se zaměřením na možnosti recyklace....

Jedná se o zjištění a proveditelnost možnosti využití kalů z výroby pozistorů. Kal je v současné době pouze skládkován pomocí solidifikace. Chtěli bychom prověřit další možnosti, zejména recyklaci nebo opětovné využití olova. Odhadované roční množství olova v odpadech je cca 20 tun. . Obsah olova v sušině kalu stanovený akreditovanou laboratoří je 60,9 - g/ kg, sušina cca 77,4%.

Vývojové oddělení PTC Charakterizace pomocné keramiky pro výpal termistorů

Při výpalu keramických termistorů se používají různý typy pomocné keramiky, které zajišťují mechanickou podporu termistorů pří výpalu a homogenní rozložení teploty v sintrační keramické lodičce. Cílem práce je navrhnout metody charakterizace pomocné keramiky, které jsou klíčové k dosažení rovnoměrné teploty výpalu pozistorů, změření těchto parametrů na existujících materiálech a porovnání různých dodavatelů materiálů. Cílem je získat ucelený přehled vlastností používaných pomocných materiálů, na jehož základě bude možno navrhnout počítačové simulace výpalu, a návrh možných směrů při vývoji nových materiálů.

Procesní technologie Definition of optimum tumbling radius and application to complete series of tumbled products

V případě zájmu, dodáme více informací

Procesní technologie Optimalization of electrode dimension on PTC SMD

V případě zájmu, dodáme více informací

Procesní technologie Statistical process control of metallized parts on wet metallization

V případě zájmu, dodáme více informací

Skladové hospodářství a logistika Analýza a optimalizace zásob pomocných materiálů

Zmapování vývoje zásob vzhledem ke spotřebám a potřebám. Návrh objednávání přímých materiálů do výrobků. Návrh a predikce objednávání nepřímých materiálů a pomocných materiálů pro výrobu.

Skladové hospodářství a logistika Analýza a optimalizace transportních materiálů pro přepravu výrobků

Zmapování transportních materiálů v zavodě a hledání / návrh optimálního řešení těchto materiálů pro zlepšení využití místa ve výrobě i ve skladě.

Skladové hospodářství a logistika Vliv používaného pomocného materiálu na výrobek

Zmapování pomocných materiálů a všeho co je ve styku s výrobkem. Vliv těchto materiálů na kvalitu výrobku. Návrh opatření a hledání možných řešení.

Výrobní technologie Návrh upgrade odebíracího automatu rotačních lisů P1000

Dílčí úpravy dopravníku a build up automatu pro rotační lisy, zvýšení spolehlivosti a přesnosti, nové řešení posypu Zirkonu na kusy, úprava automatu na tloušťku kusu 0.6 mm, úprava a regulace transportních vzduchových drah.

Výrobní technologie Optimalizace pohonu a napínání dopravního pásu pece RTC 5

Optimalizace pohonu a napínání dopravního pásu pece RTC 5 Změna - návrh úpravy napínání a pohonu pece RTC5 - současný stav nedovoluje vyšší zatížení - váhu sušeného materiálu na dopravníkovém pásu - pás prokluzuje , trhá se, pohon není dimenzovaný na požadovanou kapacitu.

Výrobní technologie Řešení míchání a zásobování Lapovacích strojů SiC směsí.

Automatizace přípravy SiC směsi (SIC + Octanol + Rotex + voda) zabránit usedání SiC v lapovací směsi v míchacím zařízení a distribučních trubkách, zajištění distribuce této směsi do lapovacích strojů(centrálně nebo jednotlivě)

Vývojové oddělení feritových jader Zvýšení mechanické pevnosti feritových jader pomocí studia mikrostruktury.

Feritová jádra jsou elektromagnetické součástky, které hrají zásadní roli v elektrotechnickém průmyslu. Jedná se o technickou keramiku na bázu oxidů Fe-Mn-Zn s dopnaty těžkých kovů. V poslední době se kromě elelktromagnetických vlastností výrobku zvyšují i požadavky také na mechanickou odolnost. Tato diplomová práce se bude zabývat studiem a pochopení mikrostruktury feritu tak, aby se pomocí úpravy výrobních procesů dalo zvýšit jejich pevnost. Budou vytvořeny závislosti velikosti zrn, množství pórů, inkluzí, nebo duplexních zrn, zjištěné pomocí SEM analýzy na celkové pevnosti změřené 3 bodovým ohybem. Na závěr práce diplomant posoudí, který mikrostrukturní jev má největší význam a navrhne spolu s technology úpravu procesu, která povede ke zvýšení pevnosti feritového jádra. Výroba vzorků bude probíhat v závodě TDK v Šumperku, studium mikrostruktury a lomové charakteristiky na VUT v Brně.

Procesní technologie Disertační práce: Vytvoření matematického modelu plnění granulátu do matrice v průběhu lisování, optimalizace plnění

Při procesu lisování feritového prášku dochází k jeho plnění do matrice. U jednoduchých typů jader dochází k víceméně rovnoměrnému plnění materiálu, u koplikovanějších tvarů pak plnění ovlivňuje celá řada faktorů. Cílem diplomové práce je pro komplikované tvary jader stanovit matematický model plnění prášku do matrice (za předpokladu stability vstupu, tedy materiálu) a tímto zároveň optimalizovat proces lisování

Napiš nám, které téma tě zajímá.

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti TDK Electronics, s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zájemce o spolupráci v oblasti zpracování závěrečné práce u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 3 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn(a) s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost TDK Electronics, s.r.o., IČ: 25569341, se sídlem Feritová 1, Šumperk, PSČ 787 01, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.